vineri, august 16, 2013

Planuri de management pentru siturile Natura 2000: ROSCI0255, ROSCI0391, ROSPA0049

TITLU PROIECT: Planuri de management pentru siturile Natura 2000: ROSCI0255, ROSCI0391, ROSPA0049
FINANTATOR: PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU
VALOARE FINANTARE: 1 559 943.92Lei   /  349 763.21 Euro
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 01.07.2013 – 31.08.2015


Obiectivul general al proiectului consta in asigurarea starii de conservare favorabila a habitatelor naturale si a speciilor de interes national si comunitar din arealul siturilor Natura 2000: ROSCI0255 Turbaria de la Dersca, ROSCI0391 Siretul Mijlociu – Bucecea, ROSPA0049 Iazurile de pe Valea Ibanesei –Baseu-Podrigai
Obiectivele specifice propuse a fi realizate in cadrul proiectului, sunt:
*      Sprijinirea implementarii unui management eficient al siturilor ROSCI0255, ROSCI0391, ROSPA0049, ca parti ale retelei ecologice Natura 2000, prin elaborarea Planurilor de management / management integrat al ariilor naturale protejate.

*      Creşterea gradului de interes şi conştientizare a comunităţilor locale asupra problemelor privind protecţia naturii în siturile Natura 2000: Turbaria de la Dersca, Siretul Mijlociu – Bucecea, Iazurile de pe Valea Ibanesei –Baseu-Podrigai, în scopul reducerii presiunilor antropice asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar/naţional.


A c t i v i t ă ţ i l e  p r o i e c tu l u i :
A. Elaborarea/revizuirea planurilor, strategiilor şi a măsurilor de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)
A.1.    Inventarierea si evaluarea stării actuale de conservare a habitatelor (Anexa 1a Directivei Habitate 92/43 EEC), a speciilor de importanta comunitara (Anexa 2 a Directivei Habitate) a speciilor de păsări (Anexa 1 a Directivei Păsări), precum si a speciilor de flora si fauna de interes naţional care necesită protecţie (OUG 57/2007) pentru care au fost declarate situri Natura 2000: ROSCI0255, ROSCI0391, ROSPA0049, si rezervatie naturala Turbaria Dersca
A.2.        Identificarea si localizarea în teren a tipurilor de habitate, cartografierea siturilor, realizarea hărţilor si a bazelor de date privind distribuţia tipurilor de habitate, a speciilor plante si animale de interes comunitar si national, care fac obiectul protecţiei şi conservării siturilor ROSCI0255, ROSCI0391, ROSPA0049, precum si a rezervatiei naturale Turbaria Dersca. Se vor realiza de asemenea hartile tematice care sunt specificate in Anexa Planului de Management pentru fiecare arie naturala protejata.
A.3. Elaborarea protocoalelor si a Planurilor pentru monitorizare a habitatelor, speciilor de plante si animale  de interes national si comunitar si a ornitofaunei din siturile Natura 2000 ROSCI0255, ROSCI0391, ROSPA0049 si a rezervatiei naturale Turbaria Dersca
A.4. Realizarea Planurilor de management pentru siturile Natura 2000 vizate de proiect (si a studiilor socio-economice preliminare), dupa cum urmeaza:
Planuri de management:
·         ROSPA0049-Iazurile de pe Valea Ibanesei - Baseu  - Podrigai ,
·         ROSCI00391-Siretul Mijlociu Bucecea,
Plan de Management Integrat :
·         ROSCI0255 - Turbaria de la Dersca + Rezervatia Naturala Turbaria Dersca [cod national 2.227]

A.4.1. Avizarea/aprobarea de catre autoritatea competenta a Planurilor de management / management integrat
A.5. Elaborarea Raporturilor de Mediu pentru siturile Natura 2000 ROSCI0255, ROSCI0391, ROSPA0049. Procedura SEA

E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare
   E.1.        Activitati de consultare
       E.1.1. Lansarea proiectului
   E.2.        Activitati de Informare
       E.2.1. Conferinta de presa
       E.2.2. Articole in presa scrisa locala de promovare a finantarii nerambursabile din FEDR
  E.3.        Activitati de Constientizare
      E.3.1.     Consultarea publicului interesat, in procesul de elaborare, revizuire si aprobare a Planurilor de Management.
     E.3.2. Realizarea de seminarii cu operatorii economici si grupurile interesate (primariile si scolile din arealul siturilor) cu privire la conservarea si utilizarea durabila a patrimoniului natural in beneficiul generatiilor prezente si viitoare, valorificarea resurselor naturale pe principul dezvoltarii durabile si armonioase, constiturea modelor de dezvoltare a comunitatilor umane in armonie cu mediul natural si prevenirea efectelor negative ale activitatilor umane asupra biodiversitatii. Realizarea unui website pentru toate ariile naturale protejate (care să includă descrierea proiectului, activităţi, rezultate etc.) si publicarea de bannere/linkuri pe website-urile ARPM Bacau, APM Botosani, precum si distribuirea de materiale (mape, ghid specii, bannere, afise, etc).
    E.3.3. Realizarea de filme scurte, tip reclamă (maxim 2 minute), care vor aborda o problemă specifică aferentă speciilor şi habitatelor pentru care a fost declarată aria naturală protejată.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Tu ce comnetezi?